Store3000 - sportovní oblečení Nordblanc

Dodací podmínky

Po objednání zboží je automaticky, na e-mailovou adresu uvedenou při objednání zboží, odesláno potvrzení objednávky s přehledem objednaného zboží. Následně po fyzické kontrole objednávky, je na tutéž e-mailovou adresu zaslán termín odeslání zboží. Pokud by se stalo, že zboží není možné z nějakého důvodu odeslat, je o tom zákazník rovněž informován na kontaktní e-mailovou adresu. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mailovou zprávu, s následujícím potvrzením termínu odeslání, nebyla Vaše objednávka zaregistrována.

Zboží je možné zasíláno standartním balíkem České pošty, který je dodán za 2-3 pracovní dny po odeslání. Pokud není balík doručen, je následně uložen na poště 14 dní k vyzvednutí, po této lhůtě je odeslán zpět na naší adresu.

Objednávky nad 1.000 Kč jsou odeslány zdarma, u objednávek do 1.000 Kč účtujeme poštovné 99 Kč

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí ještě před odesláním zboží.
Provozovatel může objednávku zrušit v případě, že zboží není v současné době k dispozici. O zrušení objednávky Vás provozovatel bude informovat a navrhne řešení.

Vrátit zboží lze do 14-ti dní od dodání, bez udání důvodu.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Přečtěte si prosím reklamační řád.

Ochrana osobních dat

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které získáme od svých zákazníků považujeme za důvěrné. Budou použity pouze pro potřebu odeslání objednaného zboží - pomocí přepravní služby - k zákazníkovi. Osobní údaje nebudou shromaždovány, archivovány ani předány třetí osobě.

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro tento internetový obchod. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů formulářem označených jako povinné.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platební podmínky

Zboží je odesláno jako dobírka - kupující platí při převzetí zboží.

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, zaslat potvrzení o odeslání objednaného zboží a dodat zboží na adresu kupujícího dle objednávky.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v tomto internetovém obchodně.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.

b) Poštou na adresu provozovatele.

Kupující je povinen uvést:

a) Čísla dokladu (je zasílán spolu se zbožím)

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů


2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán doklad o koupi. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je standartně 2 roky. Tato doba začíná dnem vystavení dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení. V případě výměny zboží se záruční doba začíná počítat od data výměny zboží znovu. Zákazník dostane nový doklad o koupi, kde bude uvedeno nové datum prodeje. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu. Ke každé položce musí být připojena kopie dokladu o koupi a přesný popis závady.

c) Prodávající po předchozí domluvě po vyřízení reklamace zašle zboží na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- zacházením či použitím, které jsou v rozporu s návodem k použití,

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.